Organisatie

Stichting Oude Hollandse Waterlinie

Op 1 november 2017 werd de Stichting Oude Hollandse Waterlinie opgericht.

De Stichting wil bijdragen aan het behoud van ons nationaal erfgoed de Oude Hollandse Waterlinie en heeft de ambitie om in brede kring erkenning te krijgen voor de historische en waterstaatkundige betekenis van de OHW en de relevante rol die de OHW in het heden kan spelen.

Doel

De Stichting heeft ten doel bij te dragen aan

 1. de instandhouding van de natuur-, landschaps- en cultuurwaarden van de OHW op lange termijn
 2. in fysiek en immaterieel opzicht bekend en bemind maken van het militaire- en watererfgoed van de OHW
 3. een maatschappelijke benutting van de OHW, waarin het versterken van de economische en maatschappelijke slag- en draagkracht, op basis van communicatie, marketing, toerisme en recreatie, en educatie centraal staat
 4. het bevorderen en stimuleren van de onderlinge samenwerking en samenwerkingsverbanden
 5. de maatschappelijke relevantie van de OHW voor de toekomst te waarborgen, de cultuurhistorie te beschermen en kennis te vergaren en uit te dragen

Activiteiten

De Stichting tracht dit doel te bereiken door samen met haar partners onder meer

 1. de Oude Hollandse Waterlinie bekend te maken bij een breder en groter publiek en het nationale, regionale en lokale draagvlak voor het behouden en beleven van de linie te versterken
 2. gezamenlijke promotie van en productontwikkeling voor de Vestingsteden en overige onderdelen van de OHW
 3. branding en bescherming van het merk Oude Hollandse Waterlinie
 4. zich in te spannen voor samenwerking en voor het opbouwen van een netwerk van betrokkenen, ondersteuners en uitvoerders.
 5. relaties en samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere verdedigingslinies, met name linies in het werkgebied, zoals de Nieuwe Hollandse waterlinie en de Stelling van Amsterdam.
 6. de verbreiding en het delen van kennis
 7. behoud, beheer en ontwikkeling van het erfgoed door planologische borging te bevorderen en omgevingskwaliteit te stimuleren
 8. projecten en evenementen te organiseren met bijzondere aandacht voor kroonjaren, waaronder het vieren van het 350-jarig bestaan van de OHW in 2022.
 9. het behoud, beheer en ontwikkeling van recreatieve en toeristische OHW-routes en bijbehorende objecten waarbij gestreefd wordt naar grotere aantallen bezoekers en gebruikers